België’s eerste vermogensbelasting : de belasting op effectenrekeningen

Op 1 februari heeft het parlement een wet aangenomen die een belasting van 0,15 procent invoert op financiële instrumenten die worden aangehouden op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500 000 euro. Dat wordt in feite een vermogensbelasting op effecten en beleggingsrekeningen. Lees hierover de bijdrage in Tax Notes International of contacteer de auteur.

Nieuwe fiscale regels in Wallonië in 2018

Op 13 december 2017 heeft het Waalse Parlement bepaalde regels inzake successierecht, schenkingsrecht en registratierechten bij de aankoop van een gebouw gewijzigd.

Op het gebied van de successierechten geniet de langstlevende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner een volledige vrijstelling voor de gezinswoning.  Tot 2017 was deze vrijstelling beperkt tot 160.000 €.  Wallonië zit nu op dezelfde lijn als Brussel en Vlaanderen.

Het hoogste tarief voor de schenking van roerende goederen, 7,7%, is afgeschaft. De tarieven zijn nu als volgt:

  • 3,3% voor schenkingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden en in rechte lijn (tussen ouders en kinderen);
  • 5,5% voor schenkingen tussen alle andere personen.

Wat de registratierechten voor de aankoop van een woning betreft, heeft Wallonië een abattement van 20.000 € ingevoerd voor de aankoop van een eerste woning die (onder bepaalde voorwaarden) het hoofdverblijf van de koper zal zijn. Dit betekent dat hij geen registratierechten betaalt over de eerste schijf van 20.000 €, wat een belastingbesparing oplevert van 12,5% van 20.000 €, of 2.500 €.  Het valt te notereren dat de koper ook recht heeft op dit abattement als hij een bescheiden woning koopt waarop hij verlaagde rechten betaalt (6% of 5% als het kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 €).

Wanneer de verkoper zijn hoofdverblijf op lijfrente verkoopt, betaalt de koper normaal 12,5% van de totale prijs, zelfs als de verkoper zich het vruchtgebruik voorbehoudt. Als de verkoper er minstens vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft, wordt het tarief verlaagd tot 6%. Bovendien wordt bij een verkoop van de naakte eigendom het registratierecht berekend op 50% van de marktwaarde, of zelfs 40% indien de lijfrente voor meer dan twintig jaar gevestigd is.

Deze maatregel zou de verkoop op lijfrente moeten aanmoedigen: de koper betaalt slechts een kwart van de normale registratierechten en de verkoper kan zijn huis gemakkelijker op lijfrente verkopen en er blijven wonen.

Fiscale regularisatie in een federale staat

In 2015 besliste de Belgische federale regering belastingbetalers een laatste kans te geven om onbetaalde belastingen en sociale zekerheidsbijdragen te regulariseren. De wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie trad in werking op 1 augustus 2016.

Dat is althans de theorie. De uitdaging: in een federale staat waar gewestelijke overheden belastingen kunnen heffen, moeten gewestelijke overheden zelf ook regularisaties toestaan voor belastingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Om de situatie nog complexer te maken kan een deel van het vermogen zowel op gewestelijke als op federale belastingen betrekking hebben. Als een dochter bijvoorbeeld van haar vader bedragen erft die bij hem niet aangegeven inkomsten waren, moet zij (gewestelijke) successierechten en (federale) inkomstenbelastingen regulariseren. Stel dat de dochter in een ander gewest woont dan haar overleden vader en dat ze geen belasting heeft betaald over de inkomsten uit de fondsen, dan worden de fondsen bij haar overlijden geërfd door haar eigen zoon. Als het kapitaal twee keer wordt geërfd, moet de successierechten in beide gewesten worden geregulariseerd, omdat de successierechten verschuldigd zijn in het gewest waar de overledene woonde.

Indien de regularisatie effectief moet zijn, moeten gewestelijke overheden dus een eigen vorm van fiscale regularisatie hebben. Voor niet-aangegeven kapitaal, waarvoor twee regio’s bevoegd zijn, is bovendien een vorm van samenwerking tussen de belastingdiensten nodig om te bepalen wie wat doet en hoe de opbrengsten van de fiscale regularisatie zullen worden verdeeld.

Het is niet de eerste keer dat België probeert een regularisatieprogramma op te zetten. Hoewel er nog enkele problemen blijven bestaan, zijn er een jaar na de goedkeuring van het regularisatieregime nu samenwerkingsovereenkomsten, gewestelijke regels en formulieren van kracht om belastingplichtigen (althans in de meeste situaties) de kans te geven een volledige fiscale amnestie te bekomen.

De volledige bijdrage kan gevonden worden op Tax Notes International of contacteer de auteur.

BTW-administratie zet voorzichtige stap naar ‘substance over form’

In een zorgvuldig geformuleerde circulaire van 12 oktober kondigden de Belgische BTW-administratie aan dat zij de formele benadering van de voorwaarden voor de aftrek van voorbelasting op ontvangen facturen versoepelt (circulaire 2017/C/64 betreffende de factuur als voorwaarde voor de uitoefening van het recht op aftrek van btw).

Tot op heden weigerde de BTW-administratie de BTW-plichtige het recht op aftrek van de BTW wanneer de factuur niet was opgesteld in overeenstemming met alle door de wet voorgeschreven elementen (bijvoorbeeld de datum waarop de factuur werd uitgereikt, het BTW-nummer, de volledige naam en adresgegevens van de BTW-plichtige en zijn klant, het BTW-tarief of een verwijzing dat de transactie btw-vrij is, enz.

Lees voor meer informatie de bijdrage in Tax Notes International of contacteer de auteur.

Exit mobile version